Om metoden

Bild på människor

INTEGRERAD REHABILITERING

Modellen för integrerad rehabilitering erbjuder ett specifikt, individuellt anpassat stöd till människor som p.g.a. psykisk ohälsa av olika slag har särskilda svårigheter att komma tillbaka till/ut på arbetsmarknaden. Målsättningarna inrymmer både att medverka till och att stärka våra deltagares psykiska välbefinnande och att skapa förutsättningar för deltagarna att närma sig arbetsmarknaden och i förlängningen uppnå egen försörjning. Deltagarna ges möjlighet att utforska och (åter)erövra sina resurser samt att pröva sin arbetsförmåga i ett individuellt anpassat program.

Varje deltagare tilldelas en rehabcoach som följer deltagaren genom rehabiliteringsprocessen, genom att tillsammans med deltagaren göra en kartläggning av utgångsläget, att formulera långsiktiga mål och sätta upp delmål. Planeringen för rehabiliteringen upprättas i form av en individuell handlingsplan. Rehabcoachen fungerar som stöd för deltagaren i kontakter med arbetsgivare, samt som ett stöd för både deltagare och arbetsgivare under pågående praktik.

Deltagarna erbjuds möjlighet att delta i aktiviteter av en mängd olika slag. Aktiviteterna syftar till att förbereda deltagaren för ett framtida arbetsliv genom att möta hans/hennes olika behov och pröva hans/hennes förmågor. Utifrån deltagarens behov, som kan komma att förändras under rehabiliteringens gång, väljs friskvårdande, självutvecklande, kompetenshöjande och arbetsinriktade aktiviteter. Tanken är att deltagaren genom att delta i planeringen av sin rehabilitering och i de olika aktiviteterna stegvis ska öka sina förutsättningar att komma ut i arbete eller studier.

En grundläggande princip i metoden är att en lämplig arbetsplats så snart som möjligt kopplas in (efter 2 veckor). Utgångspunkten i sökandet efter en lämplig arbetsplats är den arbetssökandes personliga vilja och förutsättningar. I metoden ingår att ge stöd för en fungerande tillvaro.

METODENS PROCESS

Varje deltagare tilldelas en coach som följer deltagaren genom rehabiliteringsprocessen:

Kartläggning av utgångsläget
Långsiktiga mål och delmål sätts upp
Individuell handlingsplan
Samverkan myndigheter
Aktiviteter som förbereder deltagaren för ett framtida arbetsliv
Arbetsgivarkontakter/praktikplatser
Kontinuerliga uppföljningar

SE (Supported Employment) och IPS (Individuell Placement and Support)

Vi har personal med både SE och IPS kompetens.

SE
(Supported Employment) bygger på 5-steg:

  1. Överenskommelse med den arbetssökande
  2. Yrkesprofil
  3. Jobbsökande
  4. Arbetsgivarengagemang
  5. Stöd på och utanför arbetet

IPS (Individuell Placement and Support) är en vidareutveckling av Supported Employment (SE). Metoden är specialinriktad på personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stor vikt läggs vid samarbete med ett psykiatriskt team med en gemensam planering för varje deltagare. Varje teammedlem runt deltagaren ger stöd utifrån sin profession och sitt ansvarsområde. Särskild vikt läggs vid samarbete med psykiatri och annan hälsovård samt med olika myndigheter om sådana behov finns. Syftet är att olika insatser och eventuella psykiatriska och/eller medicinska behandlingar ska ingå som en del i rehabiliteringen, parallellt med deltagande i insatser mot arbete eller arbetsplatser.