Arbetsförberedande utbildningar

Bild på människor

Accepta Vi erbjuder arbetsförberedande utbildningar med målet att öka individens möjligheter att få en anställning. Utbildningarna består av olika moment vilka kan skräddarsys för att bäst passa individens och/eller gruppens behov, förutsättningar, möjligheter och mål.

VÅRA MÅLGRUPPER

Personer i etablering med bakgrund från annan kultur
Personer som saknar nödvändig utbildning för att vara attraktiv på arbetsmarknaden
Personer som har ingen eller liten erfarenhet av den svenska arbetsmarknaden
Personer som har svårt att på egen hand komma in på den svenska arbetsmarknaden

VÅRT UPPLÄGG

En kartläggning görs av följande:
kompetensinventering
behovsinventering
intresseinventering
målinventering
GAP-analys

På begäran kan även arbetsförmågebedömningutföras. Bedömningen görs då på psykologiska, fysiska och sociala förmågor, behov och möjligheter.

GRUNDLÄGGANDE ARBETSLIVSKOMPETENSER

I denna del prövar, validerar och arbetar vi med de grundläggande arbetslivskompetenserna. Dessa har tagits fram i samarbete med arbetsgivarna och stöder sig på forskning. De består av:

Förmågan att
lösa arbetsrelaterade problem
ta ansvar
ta initiativ
kommunicera
följa tidsramar
fungera i sociala sammanhang
se och förhålla sig till oskrivna regler

KOMPETENSUTVECKLING

I detta moment kompetensutvecklas deltagaren enligt GAP-analysen i de kompetenser som krävs för att individen ska vara anställningsbar.

PRAKTISK ARBETSLIVSUTVECKLING

I detta moment får deltagaren pröva sina färdigheter och få ny arbetslivserfarenhet.

LÖPANDE UNDER PROGRAMMET

Under programmets gång pågår ett systematiskt motivations- och coachningsarbete där deltagarens potential lyfts fram och där mål och delmål tydliggörs. Syftet är att hitta en långsiktig plan för deltagaren vilket kan innebära exempelvis studier med CSN, inträde på arbetsmarknaden via lågtröskeljobb och/eller alternativa vägar in på arbetsmarknaden.